سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی مشاوره استان زنجان


گروه آموزشی مشاوره استان زنجان

اعضای گروه آموزشی مشاوره استان در سال تحصیلی 95-94


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سنوات خدمت

سمت در گروه

روزهای حضور

ساعات حضور موظف

محل خدمت

اکبر مهدیلو

کارشناسی ارشد

روانشناسی

17

سرگروه

شنبه

6

ناحیه1زنجان

فریده آهنی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

26

عضو گروه

شنبه

6

ناحیه2 زنجان
| تعداد بازدید: 232